รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
ตำบลนาอ้อ 3,058 3,173 6,231 1,941
เทศบาลเมืองเลย 10,206 10,771 20,977 10,688
ตำบลกุดป่อง 10,206 10,771 20,977 10,688

หน้า 6