รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
ตำบลหนองหลวง 7,523 7,406 14,929 3,857
ตำบลวังหลวง 6,451 6,373 12,824 3,301
ตำบลอุดมพร 3,833 3,752 7,585 2,054
อำเภอรัตนวาปี 19,244 18,955 38,199 10,979
ตำบลรัตนวาปี 4,391 4,273 8,664 2,460
ตำบลนาทับไฮ 4,224 4,152 8,376 2,321
ตำบลบ้านต้อน 1,926 1,951 3,877 1,126
ตำบลพระบาทนาสิงห์ 5,733 5,706 11,439 3,275
ตำบลโพนแพง 2,970 2,873 5,843 1,797
อำเภอโพธิ์ตาก 7,689 7,545 15,234 4,649
ตำบลโพธิ์ตาก 2,094 2,055 4,149 1,201
ตำบลโพนทอง 3,206 3,195 6,401 1,844
ตำบลด่านศรีสุข 2,389 2,295 4,684 1,604
เทศบาลตำบลเฝ้าไร่ 5,393 5,356 10,749 3,416
ตำบลเฝ้าไร่ 5,393 5,356 10,749 3,416
เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย 3,160 3,215 6,375 2,643
ตำบลโพธิ์ชัย 3,160 3,215 6,375 2,643
เทศบาลตำบลหาดคำ 4,211 4,214 8,425 2,505
ตำบลหาดคำ 4,211 4,214 8,425 2,505
เทศบาลตำบลสังคม 1,709 1,732 3,441 1,189
ตำบลแก้งไก่ 857 861 1,718 662
ตำบลสังคม 852 871 1,723 527
เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ 3,624 3,620 7,244 2,577
ตำบลพานพร้าว 3,624 3,620 7,244 2,577
เทศบาลตำบลโพนพิสัย 1,467 1,502 2,969 1,129
ตำบลจุมพล 1,467 1,502 2,969 1,129
เทศบาลตำบลโพนสา 1,875 1,980 3,855 1,061
ตำบลโพนสา 1,875 1,980 3,855 1,061

หน้า 3