รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
ตำบลแกดำ 2,716 2,741 5,457 1,417
เทศบาลตำบลแวงน่าง 2,638 2,801 5,439 1,824
ตำบลแวงน่าง 2,638 2,801 5,439 1,824
เทศบาลเมืองมหาสารคาม 18,586 21,568 40,154 18,382
ตำบลตลาด 18,586 21,568 40,154 18,382

หน้า 7