รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
เทศบาลตำบลธงธานี 3,934 4,095 8,029 2,143
ตำบลธงธานี 2,993 3,165 6,158 1,701
ตำบลบึงนคร 941 930 1,871 442
เทศบาลตำบลจตุรพักตรพิมาน 2,008 2,160 4,168 1,428
ตำบลหัวช้าง 2,008 2,160 4,168 1,428
เทศบาลตำบลปทุมรัตต์ 3,401 3,580 6,981 1,972
ตำบลบัวแดง 2,417 2,575 4,992 1,477
ตำบลโนนสง่า 984 1,005 1,989 495
เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย 5,693 5,967 11,660 4,243
ตำบลเกษตรวิสัย 5,693 5,967 11,660 4,243
เทศบาลตำบลกู่กาสิงห์ 2,322 2,424 4,746 1,391
ตำบลกู่กาสิงห์ 2,322 2,424 4,746 1,391
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 16,419 18,135 34,554 15,167
ตำบลในเมือง 16,419 18,135 34,554 15,167

หน้า 10