รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
เทศบาลตำบลหนองกุงศรี 4,693 4,754 9,447 2,993
ตำบลหนองกุงศรี 2,233 2,255 4,488 1,390
ตำบลลำหนองแสน 2,460 2,499 4,959 1,603
เทศบาลตำบลท่าคันโท 4,637 4,620 9,257 2,586
ตำบลท่าคันโท 2,874 2,790 5,664 1,465
ตำบลนาตาล 1,763 1,830 3,593 1,121
เทศบาลตำบลโพน 1,918 1,969 3,887 993
ตำบลโพน 1,918 1,969 3,887 993
เทศบาลตำบลคำม่วง 2,037 2,040 4,077 1,452
ตำบลทุ่งคลอง 2,037 2,040 4,077 1,452
เทศบาลตำบลโนนบุรี 2,596 2,753 5,349 1,691
ตำบลโนนบุรี 2,596 2,753 5,349 1,691
เทศบาลตำบลห้วยเม็ก 2,882 2,991 5,873 1,864
ตำบลห้วยเม็ก 2,882 2,991 5,873 1,864
เทศบาลตำบลคำใหญ่ 2,534 2,538 5,072 1,399
ตำบลคำใหญ่ 2,534 2,538 5,072 1,399
เทศบาลตำบลยางตลาด 4,369 4,673 9,042 3,281
ตำบลยางตลาด 4,369 4,673 9,042 3,281
เทศบาลตำบลโคกศรี 1,613 1,619 3,232 1,069
ตำบลอุ่มเม่า 1,422 1,410 2,832 865
ตำบลดอนสมบูรณ์ 191 209 400 204
เทศบาลตำบลกุดสิม 5,487 5,750 11,237 4,126
ตำบลคุ้มเก่า 2,568 2,613 5,181 2,039
ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ 1,497 1,601 3,098 1,087
ตำบลกุดปลาค้าว 1,422 1,536 2,958 1,000
เทศบาลเมืองบัวขาว 5,827 6,027 11,854 4,180
ตำบลบัวขาว 5,827 6,027 11,854 4,180
เทศบาลตำบลกุดหว้า 2,556 2,709 5,265 1,869

หน้า 7