รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
ตำบลกุดหว้า 2,556 2,709 5,265 1,869
เทศบาลตำบลร่องคำ 2,971 3,122 6,093 1,732
ตำบลร่องคำ 2,971 3,122 6,093 1,732
เทศบาลตำบลหนองแปน 3,362 3,562 6,924 1,873
ตำบลหนองแปน 3,362 3,562 6,924 1,873
เทศบาลตำบลธัญญา 3,106 3,230 6,336 1,577
ตำบลธัญญา 3,106 3,230 6,336 1,577
เทศบาลตำบลกมลาไสย 4,890 5,196 10,086 3,186
ตำบลกมลาไสย 3,027 3,162 6,189 2,076
ตำบลหลักเมือง 1,863 2,034 3,897 1,110
เทศบาลตำบลนามน 3,458 3,468 6,926 2,023
ตำบลนามน 3,458 3,468 6,926 2,023
เทศบาลตำบลหนองสอ 3,492 3,690 7,182 1,958
ตำบลลำปาว 2,961 3,131 6,092 1,695
ตำบลลำคลอง 531 559 1,090 263
เทศบาลตำบลนาจารย์ 4,204 4,207 8,411 2,114
ตำบลไผ่ 138 155 293 90
ตำบลภูปอ 957 946 1,903 400
ตำบลนาจารย์ 3,109 3,106 6,215 1,624
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 16,970 18,105 35,075 13,815
ตำบลกาฬสินธุ์ 16,970 18,105 35,075 13,815

หน้า 8