รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
จังหวัดนครพนม 353,589 354,761 708,350 202,074
อำเภอเมืองนครพนม 58,206 57,400 115,606 33,894
ตำบลนาทราย 2,847 2,888 5,735 1,389
ตำบลนาราชควาย 3,736 3,730 7,466 2,004
ตำบลกุรุคุ 4,529 3,506 8,035 2,181
ตำบลบ้านผึ้ง 8,087 8,053 16,140 7,591
ตำบลอาจสามารถ 3,538 3,649 7,187 2,045
ตำบลขามเฒ่า 4,322 4,388 8,710 2,395
ตำบลบ้านกลาง 4,309 4,278 8,587 2,112
ตำบลท่าค้อ 4,348 4,529 8,877 2,460
ตำบลคำเตย 6,177 6,139 12,316 2,952
ตำบลหนองญาติ 5,369 5,435 10,804 3,303
ตำบลดงขวาง 3,290 3,214 6,504 1,644
ตำบลวังตามัว 4,317 4,239 8,556 2,125
ตำบลโพธิ์ตาก 3,337 3,352 6,689 1,693
อำเภอปลาปาก 24,577 24,442 49,019 13,564
ตำบลปลาปาก 3,423 3,360 6,783 1,825
ตำบลหนองฮี 3,818 3,846 7,664 2,438
ตำบลกุตาไก้ 4,543 4,486 9,029 2,324
ตำบลโคกสว่าง 2,351 2,363 4,714 1,374
ตำบลโคกสูง 2,728 2,705 5,433 1,691
ตำบลมหาชัย 2,961 2,942 5,903 1,584
ตำบลนามะเขือ 3,176 3,139 6,315 1,430
ตำบลหนองเทาใหญ่ 1,577 1,601 3,178 898
อำเภอท่าอุเทน 27,044 26,650 53,694 13,654
ตำบลท่าอุเทน 4 5 9 7
ตำบลโนนตาล 3,655 3,721 7,376 1,868
ตำบลท่าจำปา 4,464 4,368 8,832 2,148

หน้า 1