รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
จังหวัดเชียงใหม่ 806,720 848,922 1,655,642 693,605
อำเภอเมืองเชียงใหม่ 9,019 9,990 19,009 13,232
ตำบลช้างเผือก 1,227 1,140 2,367 2,238
ตำบลฟ้าฮ่าม 3,067 3,410 6,477 4,400
ตำบลสันผีเสื้อ 4,725 5,440 10,165 6,594
อำเภอจอมทอง 27,943 28,254 56,197 17,567
ตำบลบ้านหลวง 6,519 6,475 12,994 3,329
ตำบลข่วงเปา 2,845 2,988 5,833 2,485
ตำบลสบเตี๊ยะ 6,090 6,426 12,516 4,142
ตำบลบ้านแปะ 5,977 6,016 11,993 3,692
ตำบลดอยแก้ว 1,970 1,926 3,896 1,265
ตำบลแม่สอย 4,542 4,423 8,965 2,654
อำเภอแม่แจ่ม 28,144 26,966 55,110 14,815
ตำบลช่างเคิ่ง 4,049 4,060 8,109 2,379
ตำบลท่าผา 2,493 2,473 4,966 1,586
ตำบลบ้านทับ 3,152 2,969 6,121 1,717
ตำบลแม่ศึก 6,196 5,804 12,000 2,546
ตำบลแม่นาจร 5,426 5,060 10,486 2,924
ตำบลปางหินฝน 3,531 3,402 6,933 1,708
ตำบลกองแขก 3,297 3,198 6,495 1,955
อำเภอเชียงดาว 11,730 11,994 23,724 9,968
ตำบลเชียงดาว 5,133 5,276 10,409 4,664
ตำบลเมืองงาย 5 5 10 8
ตำบลแม่นะ 4,626 4,789 9,415 3,927
ตำบลเมืองคอง 1,966 1,924 3,890 1,369
อำเภอดอยสะเก็ด 30,846 33,319 64,165 27,288
ตำบลเชิงดอย 3,584 3,747 7,331 2,926
ตำบลสันปูเลย 5,670 6,501 12,171 5,866

หน้า 1