รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
ตำบลแม่ลาน 1,587 1,496 3,083 1,036
ตำบลป่าไผ่ 4,711 4,670 9,381 3,299
ตำบลศรีวิชัย 3,847 3,796 7,643 2,823
อำเภอทุ่งหัวช้าง 8,688 8,490 17,178 5,686
ตำบลทุ่งหัวช้าง 3,134 3,072 6,206 2,093
ตำบลบ้านปวง 2,055 2,024 4,079 1,367
ตำบลตะเคียนปม 3,499 3,394 6,893 2,226
อำเภอป่าซาง 14,612 15,133 29,745 12,134
ตำบลบ้านเรือน 1,975 2,162 4,137 1,598
ตำบลท่าตุ้ม 3,657 3,802 7,459 2,857
ตำบลน้ำดิบ 4,638 4,892 9,530 3,921
ตำบลนครเจดีย์ 4,342 4,277 8,619 3,758
อำเภอบ้านธิ 3,892 4,127 8,019 3,044
ตำบลห้วยยาบ 3,892 4,127 8,019 3,044
เทศบาลตำบลศรีเตี้ย 2,886 2,991 5,877 2,085
ตำบลศรีเตี้ย 2,886 2,991 5,877 2,085
เทศบาลตำบลทาสบชัย 2,448 2,524 4,972 2,024
ตำบลทาสบเส้า 2,448 2,524 4,972 2,024
เทศบาลตำบลหนองล่อง 2,902 3,029 5,931 2,354
ตำบลหนองล่อง 2,902 3,029 5,931 2,354
เทศบาลตำบลหนองยวง 1,869 1,948 3,817 1,701
ตำบลหนองยวง 1,869 1,948 3,817 1,701
เทศบาลตำบลมะกอก 2,582 2,861 5,443 2,174
ตำบลมะกอก 2,582 2,861 5,443 2,174
เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ 7,518 8,018 15,536 7,546
ตำบลมะเขือแจ้ 7,518 8,018 15,536 7,546
เทศบาลตำบลเวียงยอง 2,871 3,262 6,133 2,541
ตำบลเวียงยอง 2,871 3,262 6,133 2,541

หน้า 2