รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
ตำบลหัวเวียง 17 8 25 1
ตำบลพิชัย 6,129 6,696 12,825 5,809
เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว 4,247 4,526 8,773 3,582
ตำบลบ่อแฮ้ว 4,247 4,526 8,773 3,582
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 29,186 31,554 60,740 23,245
ตำบลพระบาท 6,093 6,523 12,616 5,438
ตำบลชมพู 9,905 10,868 20,773 8,287
ตำบลกล้วยแพะ 4,626 4,893 9,519 2,873
ตำบลปงแสนทอง 8,562 9,270 17,832 6,647
เทศบาลนครลำปาง 25,599 30,253 55,852 26,969
ตำบลเวียงเหนือ 5,202 6,123 11,325 5,270
ตำบลหัวเวียง 3,363 4,262 7,625 3,748
ตำบลสวนดอก 2,254 2,729 4,983 2,976
ตำบลสบตุ๋ย 6,553 7,578 14,131 7,175
ตำบลพระบาท 4,383 5,077 9,460 4,324
ตำบลชมพู 2,633 3,047 5,680 2,363
ตำบลพิชัย 432 517 949 321
ตำบลบ่อแฮ้ว 779 920 1,699 792

หน้า 6