รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
จังหวัดอุตรดิตถ์ 227,281 234,013 461,294 157,937
อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 23,555 24,064 47,619 16,306
ตำบลป่าเซ่า 3,662 3,868 7,530 2,976
ตำบลงิ้วงาม 4,347 4,604 8,951 3,735
ตำบลบ้านด่านนาขาม 3,180 3,090 6,270 2,079
ตำบลบ้านด่าน 2,465 2,672 5,137 1,551
ตำบลวังดิน 2,340 2,398 4,738 1,507
ตำบลแสนตอ 1,665 1,694 3,359 995
ตำบลหาดงิ้ว 2,427 2,491 4,918 1,497
ตำบลขุนฝาง 1,951 1,955 3,906 1,309
ตำบลถ้ำฉลอง 1,518 1,292 2,810 657
อำเภอตรอน 15,007 15,726 30,733 9,452
ตำบลวังแดง 4,461 4,747 9,208 2,995
ตำบลบ้านแก่ง 2,519 2,631 5,150 1,547
ตำบลหาดสองแคว 2,037 2,174 4,211 1,308
ตำบลน้ำอ่าง 3,898 3,974 7,872 2,297
ตำบลข่อยสูง 2,092 2,200 4,292 1,305
อำเภอท่าปลา 17,038 16,789 33,827 10,672
ตำบลท่าปลา 3,079 2,971 6,050 1,723
ตำบลหาดล้า 2,317 2,413 4,730 1,256
ตำบลผาเลือด 3,346 3,411 6,757 2,540
ตำบลน้ำหมัน 3,570 3,618 7,188 2,288
ตำบลท่าแฝก 2,278 2,142 4,420 1,373
ตำบลนางพญา 1,372 1,243 2,615 863
ตำบลร่วมจิต 1,076 991 2,067 629
อำเภอน้ำปาด 14,799 14,543 29,342 9,459
ตำบลแสนตอ 2,618 2,635 5,253 1,954
ตำบลบ้านฝาย 3,569 3,520 7,089 2,239

หน้า 1