รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
ตำบลเด่นเหล็ก 2,166 2,120 4,286 1,269
ตำบลน้ำไคร้ 2,988 2,976 5,964 1,767
ตำบลน้ำไผ่ 2,043 1,918 3,961 1,249
ตำบลห้วยมุ่น 1,415 1,374 2,789 981
อำเภอฟากท่า 6,939 7,054 13,993 4,628
ตำบลฟากท่า 2,284 2,267 4,551 1,658
ตำบลสองคอน 1,535 1,517 3,052 1,006
ตำบลบ้านเสี้ยว 1,612 1,724 3,336 1,050
ตำบลสองห้อง 1,508 1,546 3,054 914
อำเภอบ้านโคก 5,412 5,133 10,545 4,102
ตำบลม่วงเจ็ดต้น 1,853 1,802 3,655 1,371
ตำบลบ้านโคก 73 68 141 85
ตำบลนาขุม 1,696 1,583 3,279 1,260
ตำบลบ่อเบี้ย 1,790 1,680 3,470 1,386
อำเภอพิชัย 35,842 37,506 73,348 22,979
ตำบลในเมือง 3,392 3,547 6,939 2,545
ตำบลบ้านดารา 3,252 3,308 6,560 1,908
ตำบลไร่อ้อย 3,351 3,435 6,786 1,977
ตำบลท่าสัก 2,838 2,985 5,823 1,862
ตำบลคอรุม 4,555 4,972 9,527 2,939
ตำบลบ้านหม้อ 2,847 3,047 5,894 1,847
ตำบลท่ามะเฟือง 2,812 2,999 5,811 1,896
ตำบลบ้านโคน 2,476 2,601 5,077 1,619
ตำบลพญาแมน 2,993 3,187 6,180 2,067
ตำบลนาอิน 2,975 2,917 5,892 1,577
ตำบลนายาง 4,351 4,508 8,859 2,742
อำเภอลับแล 18,391 18,500 36,891 13,923
ตำบลแม่พูล 1,858 1,776 3,634 1,651

หน้า 2