รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
ตำบลนานกกก 1,405 1,412 2,817 992
ตำบลฝายหลวง 4,917 4,895 9,812 3,745
ตำบลชัยจุมพล 4,190 4,371 8,561 3,500
ตำบลไผ่ล้อม 1,157 1,243 2,400 876
ตำบลทุ่งยั้ง 2,331 2,117 4,448 1,627
ตำบลด่านแม่คำมัน 2,533 2,686 5,219 1,532
อำเภอทองแสนขัน 13,886 13,845 27,731 8,780
ตำบลผักขวง 4,506 4,441 8,947 2,634
ตำบลบ่อทอง 3,791 3,665 7,456 2,342
ตำบลป่าคาย 2,847 2,912 5,759 2,004
ตำบลน้ำพี้ 2,742 2,827 5,569 1,800
เทศบาลตำบลท่าเสา 7,323 6,671 13,994 6,462
ตำบลท่าเสา 7,323 6,671 13,994 6,462
เทศบาลตำบลน้ำริด 3,490 3,561 7,051 2,351
ตำบลน้ำริด 3,490 3,561 7,051 2,351
เทศบาลตำบลหาดกรวด 3,807 3,944 7,751 2,384
ตำบลหาดกรวด 3,807 3,944 7,751 2,384
เทศบาลตำบลจริม 4,417 4,238 8,655 2,187
ตำบลจริม 4,417 4,238 8,655 2,187
เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา 4,328 4,518 8,846 3,192
ตำบลคุ้งตะเภา 4,328 4,518 8,846 3,192
เทศบาลตำบลผาจุก 4,161 4,262 8,423 2,753
ตำบลผาจุก 4,161 4,262 8,423 2,753
เทศบาลตำบลบ้านเกาะ 4,286 4,747 9,033 3,288
ตำบลบ้านเกาะ 4,286 4,747 9,033 3,288
เทศบาลตำบลทองแสนขัน 2,431 2,409 4,840 1,641
ตำบลบ่อทอง 2,431 2,409 4,840 1,641
เทศบาลตำบลหัวดง 2,867 2,954 5,821 1,937

หน้า 3