รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
ตำบลแม่พูล 2,867 2,954 5,821 1,937
เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 4,735 5,309 10,044 3,760
ตำบลไผ่ล้อม 1,879 2,192 4,071 1,422
ตำบลทุ่งยั้ง 2,856 3,117 5,973 2,338
เทศบาลตำบลในเมือง 1,048 1,164 2,212 950
ตำบลในเมือง 1,048 1,164 2,212 950
เทศบาลตำบลท่าสัก 667 748 1,415 540
ตำบลท่าสัก 667 748 1,415 540
เทศบาลตำบลบ้านโคก 1,942 1,867 3,809 1,615
ตำบลบ้านโคก 1,942 1,867 3,809 1,615
เทศบาลตำบลฟากท่า 438 392 830 411
ตำบลฟากท่า 249 238 487 278
ตำบลสองคอน 189 154 343 133
เทศบาลตำบลน้ำปาด 1,575 1,681 3,256 1,480
ตำบลแสนตอ 1,575 1,681 3,256 1,480
เทศบาลตำบลร่วมจิต 1,708 1,798 3,506 1,034
ตำบลร่วมจิต 1,708 1,798 3,506 1,034
เทศบาลตำบลท่าปลา 1,183 1,270 2,453 841
ตำบลท่าปลา 1,183 1,270 2,453 841
เทศบาลตำบลบ้านแก่ง 1,103 1,173 2,276 803
ตำบลบ้านแก่ง 1,103 1,173 2,276 803
เทศบาลตำบลตรอน 864 959 1,823 644
ตำบลวังแดง 864 959 1,823 644
เทศบาลตำบลวังกะพี้ 4,846 5,307 10,153 3,192
ตำบลวังกะพี้ 4,846 5,307 10,153 3,192
เทศบาลตำบลบ้านด่านนาขาม 1,990 2,033 4,023 1,306
ตำบลบ้านด่านนาขาม 1,990 2,033 4,023 1,306
เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ 1,445 1,621 3,066 1,130

หน้า 4