รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
ตำบลศรีพนมมาศ 1,445 1,621 3,066 1,130
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 15,758 18,227 33,985 13,735
ตำบลท่าอิฐ 15,758 18,227 33,985 13,735

หน้า 5