รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
จังหวัดแพร่ 222,570 235,037 457,607 165,223
อำเภอเมืองแพร่ 30,652 33,406 64,058 24,525
ตำบลนาจักร 3,250 3,699 6,949 3,594
ตำบลน้ำชำ 835 860 1,695 595
ตำบลป่าแดง 1,433 1,320 2,753 1,067
ตำบลเหมืองหม้อ 4,374 4,925 9,299 3,590
ตำบลวังธง 1,236 1,377 2,613 983
ตำบลห้วยม้า 3,279 3,450 6,729 2,174
ตำบลบ้านถิ่น 3,212 3,526 6,738 2,267
ตำบลสวนเขื่อน 2,661 2,699 5,360 1,845
ตำบลวังหงส์ 1,582 1,749 3,331 1,227
ตำบลทุ่งกวาว 2,817 3,205 6,022 2,551
ตำบลท่าข้าม 1,105 1,212 2,317 954
ตำบลแม่ยม 946 1,050 1,996 716
ตำบลร่องฟอง 1,724 1,950 3,674 1,474
ตำบลกาญจนา 2,198 2,384 4,582 1,488
อำเภอร้องกวาง 18,131 19,359 37,490 11,679
ตำบลร้องกวาง 1,140 1,139 2,279 875
ตำบลน้ำเลา 2,633 2,832 5,465 1,705
ตำบลบ้านเวียง 3,621 3,804 7,425 2,060
ตำบลแม่ยางตาล 2,249 2,595 4,844 1,643
ตำบลแม่ยางฮ่อ 1,498 1,601 3,099 999
ตำบลไผ่โทน 2,083 2,056 4,139 1,390
ตำบลห้วยโรง 1,542 1,489 3,031 951
ตำบลแม่ทราย 1,472 1,870 3,342 727
ตำบลแม่ยางร้อง 1,893 1,973 3,866 1,329
อำเภอลอง 19,151 19,328 38,479 12,859
ตำบลห้วยอ้อ 3,392 3,473 6,865 2,323

หน้า 1