รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
ตำบลบ้านปิน 2,740 2,602 5,342 1,896
ตำบลต้าผามอก 2,341 2,372 4,713 1,512
ตำบลปากกาง 2,044 2,159 4,203 1,397
ตำบลหัวทุ่ง 2,891 2,970 5,861 1,804
ตำบลทุ่งแล้ง 3,687 3,610 7,297 2,512
ตำบลบ่อเหล็กลอง 2,056 2,142 4,198 1,415
อำเภอสูงเม่น 35,306 37,753 73,059 25,858
ตำบลสูงเม่น 1,733 1,853 3,586 1,011
ตำบลน้ำชำ 4,874 5,171 10,045 3,459
ตำบลหัวฝาย 4,922 5,129 10,051 3,438
ตำบลดอนมูล 3,573 3,892 7,465 2,911
ตำบลบ้านเหล่า 2,616 2,816 5,432 2,004
ตำบลบ้านกวาง 1,588 1,676 3,264 1,149
ตำบลบ้านปง 2,538 2,563 5,101 1,628
ตำบลบ้านกาศ 1,479 1,673 3,152 1,150
ตำบลร่องกาศ 3,466 3,863 7,329 2,722
ตำบลสบสาย 1,806 1,951 3,757 1,199
ตำบลเวียงทอง 4,789 5,085 9,874 3,746
ตำบลพระหลวง 1,922 2,081 4,003 1,441
อำเภอเด่นชัย 10,589 10,056 20,645 7,895
ตำบลเด่นชัย 1,174 727 1,901 765
ตำบลแม่จั๊วะ 1,169 1,126 2,295 1,151
ตำบลไทรย้อย 3,246 3,182 6,428 2,462
ตำบลห้วยไร่ 2,677 2,603 5,280 1,845
ตำบลปงป่าหวาย 2,323 2,418 4,741 1,672
อำเภอสอง 21,855 22,235 44,090 14,791
ตำบลบ้านหนุน 2,523 2,683 5,206 1,935
ตำบลบ้านกลาง 1,967 1,983 3,950 1,314

หน้า 2