รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
ตำบลห้วยหม้าย 4,114 4,305 8,419 2,753
ตำบลเตาปูน 4,092 4,114 8,206 2,572
ตำบลหัวเมือง 3,215 3,342 6,557 2,081
ตำบลสะเอียบ 2,907 2,707 5,614 2,099
ตำบลแดนชุมพล 1,282 1,339 2,621 837
ตำบลทุ่งน้าว 1,755 1,762 3,517 1,200
อำเภอวังชิ้น 21,956 21,676 43,632 13,921
ตำบลวังชิ้น 2,908 2,929 5,837 1,928
ตำบลสรอย 3,261 3,128 6,389 1,910
ตำบลแม่ป้าก 2,575 2,626 5,201 1,702
ตำบลนาพูน 3,803 3,772 7,575 2,514
ตำบลแม่พุง 4,320 4,097 8,417 2,600
ตำบลป่าสัก 2,774 2,800 5,574 1,734
ตำบลแม่เกิ๋ง 2,315 2,324 4,639 1,533
อำเภอหนองม่วงไข่ 6,467 7,187 13,654 4,784
ตำบลแม่คำมี 982 1,181 2,163 729
ตำบลน้ำรัด 1,598 1,834 3,432 1,239
ตำบลวังหลวง 1,220 1,295 2,515 933
ตำบลตำหนักธรรม 1,605 1,750 3,355 1,170
ตำบลทุ่งแค้ว 1,062 1,127 2,189 713
เทศบาลตำบลแม่ปาน 1,562 1,530 3,092 1,070
ตำบลแม่ปาน 1,562 1,530 3,092 1,070
เทศบาลตำบลเวียงต้า 3,350 3,262 6,612 2,235
ตำบลเวียงต้า 3,350 3,262 6,612 2,235
เทศบาลตำบลป่าแมต 5,655 6,339 11,994 4,440
ตำบลป่าแมต 5,655 6,339 11,994 4,440
เทศบาลตำบลแม่คำมี 3,737 3,808 7,545 2,521
ตำบลแม่คำมี 3,737 3,808 7,545 2,521

หน้า 3