รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
เทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ 2,188 2,449 4,637 1,760
ตำบลหนองม่วงไข่ 2,188 2,449 4,637 1,760
เทศบาลตำบลวังชิ้น 1,546 1,630 3,176 1,301
ตำบลวังชิ้น 1,546 1,630 3,176 1,301
เทศบาลตำบลสอง 3,425 3,949 7,374 2,901
ตำบลบ้านหนุน 1,584 1,794 3,378 1,195
ตำบลบ้านกลาง 1,841 2,155 3,996 1,706
เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ 1,865 2,055 3,920 1,441
ตำบลแม่จั๊วะ 1,865 2,055 3,920 1,441
เทศบาลตำบลเด่นชัย 5,815 6,205 12,020 4,828
ตำบลเด่นชัย 4,925 5,312 10,237 4,096
ตำบลแม่จั๊วะ 606 581 1,187 528
ตำบลปงป่าหวาย 284 312 596 204
เทศบาลตำบลสูงเม่น 2,045 2,297 4,342 1,786
ตำบลสูงเม่น 2,045 2,297 4,342 1,786
เทศบาลตำบลห้วยอ้อ 2,549 2,847 5,396 2,100
ตำบลห้วยอ้อ 2,549 2,847 5,396 2,100
เทศบาลตำบลบ้านปิน 1,131 1,319 2,450 780
ตำบลบ้านปิน 1,131 1,319 2,450 780
เทศบาลตำบลร้องกวาง 6,159 6,743 12,902 5,586
ตำบลร้องกวาง 2,181 2,482 4,663 2,623
ตำบลร้องเข็ม 2,458 2,585 5,043 1,917
ตำบลทุ่งศรี 1,520 1,676 3,196 1,046
เทศบาลตำบลแม่หล่าย 2,163 2,426 4,589 1,740
ตำบลแม่หล่าย 2,163 2,426 4,589 1,740
เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง 2,914 3,330 6,244 2,791
ตำบลทุ่งโฮ้ง 2,914 3,330 6,244 2,791
เทศบาลตำบลช่อแฮ 4,474 4,763 9,237 3,396

หน้า 4