รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
ตำบลป่าแดง 1,117 1,172 2,289 825
ตำบลช่อแฮ 3,357 3,591 6,948 2,571
เทศบาลเมืองแพร่ 7,885 9,085 16,970 8,235
ตำบลในเวียง 7,885 9,085 16,970 8,235

หน้า 5