รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
เทศบาลตำบลสบบง 3,642 3,761 7,403 2,877
ตำบลสบบง 3,642 3,761 7,403 2,877
เทศบาลตำบลแม่ใจ 2,617 2,771 5,388 1,982
ตำบลแม่ใจ 1,364 1,349 2,713 1,061
ตำบลศรีถ้อย 1,253 1,422 2,675 921
เทศบาลตำบลปง 3,012 3,221 6,233 2,609
ตำบลปง 1,432 1,481 2,913 1,167
ตำบลนาปรัง 1,580 1,740 3,320 1,442
เทศบาลตำบลงิม 3,658 3,581 7,239 2,335
ตำบลงิม 3,658 3,581 7,239 2,335
เทศบาลเมืองดอกคำใต้ 6,442 7,227 13,669 5,112
ตำบลดอกคำใต้ 697 842 1,539 607
ตำบลดอนศรีชุม 1,642 1,832 3,474 1,384
ตำบลบุญเกิด 2,263 2,455 4,718 1,770
ตำบลสว่างอารมณ์ 1,840 2,098 3,938 1,351
เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ 4,328 4,162 8,490 2,825
ตำบลบ้านถ้ำ 4,328 4,162 8,490 2,825
เทศบาลตำบลเชียงม่วน 4,588 4,503 9,091 3,541
ตำบลเชียงม่วน 3,595 3,514 7,109 2,666
ตำบลบ้านมาง 993 989 1,982 875
เทศบาลตำบลบ้านทราย 2,800 2,921 5,721 2,093
ตำบลเวียง 2,800 2,921 5,721 2,093
เทศบาลตำบลเชียงคำ 3,280 3,824 7,104 3,458
ตำบลหย่วน 3,280 3,824 7,104 3,458
เทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ 4,141 4,468 8,609 3,696
ตำบลห้วยข้าวก่ำ 4,141 4,468 8,609 3,696
เทศบาลเมืองพะเยา 8,271 9,418 17,689 7,673
ตำบลเวียง 4,566 5,341 9,907 4,604

หน้า 4