รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
จังหวัดเชียงราย 590,446 609,977 1,200,423 484,525
อำเภอเมืองเชียงราย 57,371 61,568 118,939 50,089
ตำบลรอบเวียง 1,779 2,000 3,779 1,456
ตำบลบ้านดู่ 1 1 2 5
ตำบลนางแล 32
ตำบลแม่ข้าวต้ม 5,838 6,224 12,062 4,732
ตำบลแม่ยาว 8,899 8,909 17,808 7,844
ตำบลสันทราย 4,436 4,936 9,372 4,686
ตำบลแม่กรณ์ 3,067 3,214 6,281 2,834
ตำบลห้วยชมภู 5,431 5,222 10,653 4,122
ตำบลห้วยสัก 8,490 8,665 17,155 7,104
ตำบลริมกก 2,227 2,381 4,608 2,080
ตำบลดอยลาน 5,147 5,292 10,439 3,855
ตำบลท่าสาย 4,264 4,609 8,873 4,258
ตำบลดอยฮาง 2,301 2,177 4,478 1,942
ตำบลท่าสุด 5,491 7,938 13,429 5,139
อำเภอเวียงชัย 18,768 19,169 37,937 13,143
ตำบลเวียงชัย 3,718 3,924 7,642 3,024
ตำบลผางาม 4,596 4,449 9,045 3,128
ตำบลเวียงเหนือ 3,254 3,385 6,639 2,180
ตำบลดอนศิลา 4,891 4,989 9,880 3,211
ตำบลเมืองชุม 2,309 2,422 4,731 1,600
อำเภอเชียงของ 18,518 18,398 36,916 13,926
ตำบลเวียง 58 42 100 2
ตำบลสถาน 4,602 4,783 9,385 3,637
ตำบลห้วยซ้อ 6,240 6,070 12,310 4,873
ตำบลศรีดอนชัย 4,412 4,351 8,763 3,233
ตำบลริมโขง 3,206 3,152 6,358 2,181

หน้า 1