รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 125,162 119,194 244,356 96,327
อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 23,992 22,621 46,613 18,919
ตำบลจองคำ 1 1 2 2
ตำบลห้วยโป่ง 3,593 3,312 6,905 2,262
ตำบลผาบ่อง 4,927 4,554 9,481 4,061
ตำบลปางหมู 7,503 7,207 14,710 7,212
ตำบลหมอกจำแป่ 3,516 3,420 6,936 2,446
ตำบลห้วยผา 2,793 2,621 5,414 1,903
ตำบลห้วยปูลิง 1,659 1,506 3,165 1,033
อำเภอขุนยวม 9,558 8,762 18,320 6,217
ตำบลขุนยวม 1,922 1,673 3,595 1,577
ตำบลแม่เงา 1,581 1,462 3,043 1,178
ตำบลเมืองปอน 2,249 2,071 4,320 1,515
ตำบลแม่ยวมน้อย 1,274 1,199 2,473 678
ตำบลแม่กิ๊ 774 707 1,481 422
ตำบลแม่อูคอ 1,758 1,650 3,408 847
อำเภอปาย 14,609 13,517 28,126 11,823
ตำบลเวียงใต้ 2,647 1,989 4,636 2,105
ตำบลเวียงเหนือ 1,894 1,763 3,657 1,683
ตำบลแม่นาเติง 3,180 3,087 6,267 2,743
ตำบลแม่ฮี้ 1,529 1,467 2,996 1,549
ตำบลทุ่งยาว 2,118 2,012 4,130 1,829
ตำบลเมืองแปง 1,637 1,698 3,335 1,025
ตำบลโป่งสา 1,604 1,501 3,105 889
อำเภอแม่สะเรียง 24,468 23,817 48,285 18,456
ตำบลบ้านกาศ 4,901 4,675 9,576 3,966
ตำบลแม่สะเรียง 4,322 4,297 8,619 3,732
ตำบลแม่คง 2,162 2,113 4,275 1,606

หน้า 1