รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
จังหวัดนครสวรรค์ 525,569 547,778 1,073,347 376,391
อำเภอเมืองนครสวรรค์ 73,574 76,993 150,567 57,712
ตำบลกลางแดด 1,782 1,931 3,713 1,442
ตำบลเกรียงไกร 2,869 2,941 5,810 1,903
ตำบลแควใหญ่ 1,200 1,204 2,404 813
ตำบลตะเคียนเลื่อน 2,926 3,276 6,202 1,859
ตำบลนครสวรรค์ตก 6,828 7,659 14,487 6,379
ตำบลนครสวรรค์ออก 7,598 5,030 12,628 5,379
ตำบลบางพระหลวง 1,150 1,182 2,332 859
ตำบลบางม่วง 3,665 4,007 7,672 2,762
ตำบลบ้านมะเกลือ 4,713 5,031 9,744 3,498
ตำบลบ้านแก่ง 3,794 3,978 7,772 2,323
ตำบลพระนอน 4,260 4,514 8,774 3,142
ตำบลวัดไทร 7,743 8,990 16,733 7,602
ตำบลหนองกรด 8,159 8,791 16,950 6,182
ตำบลหนองกระโดน 6,712 7,233 13,945 5,038
ตำบลหนองปลิง 7,729 8,649 16,378 6,913
ตำบลบึงเสนาท 2,446 2,577 5,023 1,618
อำเภอโกรกพระ 13,895 14,492 28,387 8,594
ตำบลโกรกพระ 3,022 3,141 6,163 1,725
ตำบลยางตาล 2,058 2,145 4,203 1,379
ตำบลบางมะฝ่อ 2,041 2,175 4,216 1,244
ตำบลนากลาง 1,488 1,521 3,009 920
ตำบลศาลาแดง 1,406 1,465 2,871 915
ตำบลเนินกว้าว 1,455 1,505 2,960 864
ตำบลเนินศาลา 1,480 1,529 3,009 955
ตำบลหาดสูง 945 1,011 1,956 592
อำเภอชุมแสง 26,834 28,269 55,103 17,641

หน้า 1