รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
เทศบาลตำบลทับกฤช 1,101 1,174 2,275 766
ตำบลทับกฤช 1,101 1,174 2,275 766
เทศบาลตำบลบางประมุง 2,495 2,612 5,107 1,382
ตำบลบางประมุง 2,495 2,612 5,107 1,382
เทศบาลตำบลโกรกพระ 1,190 1,286 2,476 950
ตำบลโกรกพระ 1,190 1,286 2,476 950
เทศบาลตำบลหนองเบน 1,444 1,697 3,141 1,301
ตำบลหนองกรด 957 1,143 2,100 814
ตำบลหนองกระโดน 487 554 1,041 487
เทศบาลเมืองตาคลี 12,175 12,976 25,151 8,998
ตำบลตาคลี 12,175 12,976 25,151 8,998
เทศบาลเมืองชุมแสง 4,120 4,565 8,685 3,433
ตำบลชุมแสง 4,120 4,565 8,685 3,433
เทศบาลนครนครสวรรค์ 41,436 46,286 87,722 38,672
ตำบลปากน้ำโพ 17,484 19,858 37,342 16,452
ตำบลแควใหญ่ 19 25 44 14
ตำบลนครสวรรค์ตก 16,171 17,754 33,925 15,971
ตำบลนครสวรรค์ออก 2,387 2,589 4,976 1,619
ตำบลวัดไทร 5,375 6,060 11,435 4,616

หน้า 7