รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
เทศบาลตำบลสลกบาตร 4,195 4,512 8,707 3,794
ตำบลสลกบาตร 4,195 4,512 8,707 3,794
เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี 4,189 4,386 8,575 3,073
ตำบลยางสูง 422 450 872 258
ตำบลป่าพุทรา 1,818 1,934 3,752 1,550
ตำบลแสนตอ 1,949 2,002 3,951 1,265
เทศบาลตำบลไทรงาม 2,464 2,639 5,103 2,017
ตำบลไทรงาม 2,464 2,639 5,103 2,017
เทศบาลตำบลปากดง 1,760 1,915 3,675 1,220
ตำบลไตรตรึงษ์ 1,760 1,915 3,675 1,220
เทศบาลตำบลนครชุม 3,426 3,813 7,239 3,102
ตำบลนครชุม 3,426 3,813 7,239 3,102
เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย 2,996 3,125 6,121 2,158
ตำบลอ่างทอง 1,559 1,627 3,186 1,089
ตำบลคลองแม่ลาย 1,437 1,498 2,935 1,069
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร 13,670 15,307 28,977 13,690
ตำบลในเมือง 13,670 15,307 28,977 13,690

หน้า 5