รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
จังหวัดตาก 265,492 260,553 526,045 188,548
อำเภอเมืองตาก 36,175 35,955 72,130 25,043
ตำบลหนองบัวเหนือ 2,279 2,356 4,635 1,438
ตำบลโป่งแดง 4,713 4,515 9,228 2,670
ตำบลน้ำรึม 6,656 6,193 12,849 5,633
ตำบลวังหิน 4,598 4,835 9,433 3,348
ตำบลแม่ท้อ 4,161 4,062 8,223 2,787
ตำบลป่ามะม่วง 2,011 2,173 4,184 1,619
ตำบลหนองบัวใต้ 3,061 3,143 6,204 2,416
ตำบลวังประจบ 6,508 6,453 12,961 3,769
ตำบลตลุกกลางทุ่ง 2,188 2,225 4,413 1,363
อำเภอบ้านตาก 16,045 16,034 32,079 9,642
ตำบลตากออก 2,833 2,842 5,675 1,702
ตำบลสมอโคน 2,181 2,167 4,348 1,441
ตำบลแม่สลิด 4,012 3,879 7,891 2,313
ตำบลตากตก 1,697 1,683 3,380 1,162
ตำบลเกาะตะเภา 3,080 3,279 6,359 1,843
ตำบลท้องฟ้า 2,242 2,184 4,426 1,181
อำเภอสามเงา 13,466 13,604 27,070 8,581
ตำบลสามเงา 1,810 1,834 3,644 1,080
ตำบลวังหมัน 2,189 2,328 4,517 1,486
ตำบลยกกระบัตร 4,060 4,160 8,220 2,434
ตำบลย่านรี 1,668 1,645 3,313 1,030
ตำบลบ้านนา 1,084 1,010 2,094 813
ตำบลวังจันทร์ 2,655 2,627 5,282 1,738
อำเภอแม่ระมาด 19,760 18,994 38,754 13,818
ตำบลแม่ระมาด 2,396 2,394 4,790 2,081
ตำบลแม่จะเรา 2,939 2,855 5,794 2,431

หน้า 1