รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
ตำบลอุ้มผาง 1,420 1,239 2,659 1,245
ตำบลหนองหลวง 1,121 1,031 2,152 776
ตำบลโมโกร 3,238 2,998 6,236 1,734
ตำบลแม่จัน 6,433 5,755 12,188 3,656
ตำบลแม่ละมุ้ง 892 799 1,691 530
ตำบลแม่กลอง 1,223 1,159 2,382 1,134
อำเภอวังเจ้า 13,711 13,500 27,211 7,817
ตำบลเชียงทอง 6,750 6,666 13,416 3,870
ตำบลนาโบสถ์ 5,025 4,935 9,960 2,625
ตำบลประดาง 1,936 1,899 3,835 1,322
เทศบาลตำบลไม้งาม 5,303 5,060 10,363 4,798
ตำบลไม้งาม 5,303 5,060 10,363 4,798
เทศบาลตำบลวังเจ้า 2,169 2,196 4,365 1,658
ตำบลเชียงทอง 2,169 2,196 4,365 1,658
เทศบาลตำบลอุ้มผาง 873 862 1,735 803
ตำบลอุ้มผาง 873 862 1,735 803
เทศบาลตำบลพบพระ 2,710 2,577 5,287 2,382
ตำบลพบพระ 2,710 2,577 5,287 2,382
เทศบาลตำบลแม่กุ 3,024 3,060 6,084 2,225
ตำบลแม่กุ 3,024 3,060 6,084 2,225
เทศบาลตำบลท่าสายลวด 3,018 2,785 5,803 3,504
ตำบลท่าสายลวด 3,018 2,785 5,803 3,504
เทศบาลตำบลแม่ต้าน 1,278 1,287 2,565 1,208
ตำบลแม่ต้าน 1,278 1,287 2,565 1,208
เทศบาลตำบลแม่ระมาด 2,076 2,044 4,120 1,741
ตำบลแม่ระมาด 2,076 2,044 4,120 1,741
เทศบาลตำบลแม่จะเรา 2,771 2,891 5,662 2,063
ตำบลแม่จะเรา 2,771 2,891 5,662 2,063

หน้า 3