รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
เทศบาลตำบลสามเงา 2,469 2,637 5,106 1,853
ตำบลสามเงา 2,469 2,637 5,106 1,853
เทศบาลตำบลบ้านตาก 3,319 3,774 7,093 2,494
ตำบลตากออก 2,293 2,584 4,877 1,821
ตำบลตากตก 1,026 1,190 2,216 673
เทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ 3,123 3,134 6,257 1,935
ตำบลทุ่งกระเชาะ 2,777 2,806 5,583 1,735
ตำบลท้องฟ้า 346 328 674 200
เทศบาลนครแม่สอด 15,173 15,885 31,058 15,852
ตำบลแม่สอด 15,173 15,885 31,058 15,852
เทศบาลเมืองตาก 8,581 9,437 18,018 7,055
ตำบลระแหง 3,041 3,356 6,397 2,480
ตำบลหนองหลวง 2,634 2,874 5,508 2,552
ตำบลเชียงเงิน 1,275 1,410 2,685 988
ตำบลหัวเดียด 1,631 1,797 3,428 1,035

หน้า 4