รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
จังหวัดสุโขทัย 293,990 308,611 602,601 199,359
อำเภอเมืองสุโขทัย 29,372 31,168 60,540 20,271
ตำบลบ้านสวน 4,412 4,834 9,246 3,075
ตำบลเมืองเก่า 4,961 5,084 10,045 3,614
ตำบลปากแคว 4,424 4,944 9,368 3,676
ตำบลยางซ้าย 4,748 5,008 9,756 2,832
ตำบลบ้านหลุม 4,264 4,646 8,910 2,910
ตำบลตาลเตี้ย 2,149 2,238 4,387 1,371
ตำบลปากพระ 1,809 1,907 3,716 1,123
ตำบลวังทองแดง 2,605 2,507 5,112 1,670
อำเภอบ้านด่านลานหอย 21,904 21,467 43,371 12,510
ตำบลลานหอย 1,987 1,933 3,920 1,184
ตำบลบ้านด่าน 2,871 2,968 5,839 1,845
ตำบลวังตะคร้อ 2,968 2,730 5,698 1,593
ตำบลวังน้ำขาว 4,609 4,574 9,183 2,569
ตำบลตลิ่งชัน 4,944 4,648 9,592 2,630
ตำบลหนองหญ้าปล้อง 2,509 2,604 5,113 1,459
ตำบลวังลึก 2,016 2,010 4,026 1,230
อำเภอคีรีมาศ 22,799 23,040 45,839 12,904
ตำบลโตนด 2,976 3,233 6,209 1,774
ตำบลบ้านป้อม 2,362 2,386 4,748 1,354
ตำบลสามพวง 2,483 2,552 5,035 1,500
ตำบลศรีคีรีมาศ 2,654 2,658 5,312 1,445
ตำบลหนองจิก 4,038 3,965 8,003 2,225
ตำบลนาเชิงคีรี 2,961 2,919 5,880 1,681
ตำบลหนองกระดิ่ง 1,665 1,776 3,441 932
ตำบลบ้านน้ำพุ 2,599 2,499 5,098 1,369
ตำบลทุ่งยางเมือง 1,061 1,052 2,113 624

หน้า 1