รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
ตำบลนาขุนไกร 3,451 3,491 6,942 2,081
ตำบลเกาะตาเลี้ยง 3,481 3,771 7,252 2,399
ตำบลวัดเกาะ 2,251 2,582 4,833 1,701
ตำบลบ้านไร่ 2,562 2,798 5,360 1,767
ตำบลทับผึ้ง 4,198 4,487 8,685 2,713
ตำบลบ้านซ่าน 1,942 2,091 4,033 1,260
ตำบลวังใหญ่ 1,803 1,855 3,658 1,177
ตำบลราวต้นจันทร์ 2,022 2,166 4,188 1,385
อำเภอสวรรคโลก 29,519 31,118 60,637 21,274
ตำบลในเมือง 4,195 4,287 8,482 2,952
ตำบลคลองกระจง 2,362 2,596 4,958 1,593
ตำบลวังพิณพาทย์ 401 421 822 293
ตำบลวังไม้ขอน 862 896 1,758 627
ตำบลย่านยาว 3,962 4,511 8,473 3,080
ตำบลนาทุ่ง 2,570 2,684 5,254 1,966
ตำบลคลองยาง 3,331 3,354 6,685 2,499
ตำบลเมืองบางยม 1,363 1,440 2,803 916
ตำบลท่าทอง 1,748 1,886 3,634 1,173
ตำบลปากน้ำ 3,333 3,627 6,960 2,320
ตำบลเมืองบางขลัง 2,451 2,464 4,915 1,660
ตำบลหนองกลับ 2,941 2,952 5,893 2,195
อำเภอศรีนคร 11,375 11,918 23,293 7,612
ตำบลศรีนคร 1,572 1,573 3,145 1,253
ตำบลนครเดิฐ 2,672 2,845 5,517 1,833
ตำบลน้ำขุม 2,656 2,837 5,493 1,683
ตำบลคลองมะพลับ 2,988 3,127 6,115 1,915
ตำบลหนองบัว 1,487 1,536 3,023 928
อำเภอทุ่งเสลี่ยม 21,036 21,219 42,255 13,072

หน้า 3