รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล 3,662 3,636 7,298 2,060
ตำบลไทยชนะศึก 4,147 4,125 8,272 2,619
ตำบลทุ่งเสลี่ยม 3,284 3,176 6,460 2,211
ตำบลกลางดง 6,012 6,216 12,228 3,812
ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ 3,931 4,066 7,997 2,370
เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ 3,853 4,099 7,952 2,591
ตำบลป่ากุมเกาะ 3,853 4,099 7,952 2,591
เทศบาลตำบลบ้านกล้วย 8,054 8,972 17,026 6,195
ตำบลบ้านกล้วย 8,054 8,972 17,026 6,195
เทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม 3,699 4,139 7,838 2,813
ตำบลทุ่งเสลี่ยม 3,699 4,139 7,838 2,813
เทศบาลตำบลศรีนคร 1,572 1,742 3,314 1,545
ตำบลศรีนคร 1,572 1,742 3,314 1,545
เทศบาลตำบลศรีสำโรง 3,774 4,169 7,943 3,010
ตำบลคลองตาล 3,091 3,479 6,570 2,561
ตำบลวังลึก 378 370 748 255
ตำบลสามเรือน 305 320 625 194
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 3,330 3,743 7,073 3,170
ตำบลหาดเสี้ยว 3,130 3,533 6,663 3,054
ตำบลหนองอ้อ 200 210 410 116
เทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย 7,571 8,237 15,808 5,251
ตำบลท่าชัย 4,882 5,337 10,219 3,460
ตำบลศรีสัชนาลัย 2,689 2,900 5,589 1,791
เทศบาลตำบลกงไกรลาศ 2,050 2,238 4,288 1,825
ตำบลกง 699 859 1,558 532
ตำบลบ้านกร่าง 1,329 1,350 2,679 1,274
ตำบลป่าแฝก 22 29 51 19
เทศบาลตำบลบ้านโตนด 1,536 1,686 3,222 1,399

หน้า 4