รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
ตำบลโตนด 1,536 1,686 3,222 1,399
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง 3,610 3,889 7,499 2,206
ตำบลทุ่งหลวง 3,610 3,889 7,499 2,206
เทศบาลตำบลลานหอย 1,884 1,951 3,835 1,445
ตำบลลานหอย 1,884 1,951 3,835 1,445
เทศบาลตำบลเมืองเก่า 3,505 3,900 7,405 2,394
ตำบลเมืองเก่า 3,505 3,900 7,405 2,394
เทศบาลตำบลบ้านสวน 2,177 2,478 4,655 1,608
ตำบลบ้านสวน 2,177 2,478 4,655 1,608
เทศบาลเมืองสวรรคโลก 8,292 9,178 17,470 6,274
ตำบลเมืองสวรรคโลก 8,292 9,178 17,470 6,274
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 7,605 8,484 16,089 6,651
ตำบลธานี 7,605 8,484 16,089 6,651

หน้า 5