รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
จังหวัดพิษณุโลก 419,826 434,546 854,372 309,602
อำเภอเมืองพิษณุโลก 97,886 101,361 199,247 83,358
ตำบลวังน้ำคู้ 2,006 2,202 4,208 1,529
ตำบลวัดจันทร์ 3,496 3,911 7,407 3,188
ตำบลวัดพริก 3,808 4,087 7,895 2,886
ตำบลท่าทอง 6,123 6,410 12,533 5,267
ตำบลท่าโพธิ์ 7,964 11,345 19,309 8,058
ตำบลสมอแข 7,543 7,317 14,860 7,301
ตำบลดอนทอง 6,221 6,612 12,833 5,080
ตำบลบ้านป่า 2,724 2,875 5,599 2,175
ตำบลปากโทก 2,219 2,527 4,746 1,808
ตำบลหัวรอ 10,048 11,529 21,577 9,897
ตำบลจอมทอง 1,750 1,971 3,721 1,313
ตำบลบ้านกร่าง 5,696 6,271 11,967 4,723
ตำบลบ้านคลอง 7,675 5,417 13,092 5,398
ตำบลมะขามสูง 2,661 2,880 5,541 2,189
ตำบลอรัญญิก 16,368 13,473 29,841 12,792
ตำบลบึงพระ 8,025 8,672 16,697 7,274
ตำบลไผ่ขอดอน 1,934 2,127 4,061 1,409
ตำบลงิ้วงาม 1,625 1,735 3,360 1,071
อำเภอนครไทย 33,583 33,450 67,033 21,249
ตำบลนครไทย 563 603 1,166 3
ตำบลหนองกะท้าว 8,056 7,861 15,917 5,367
ตำบลเนินเพิ่ม 5,839 5,956 11,795 4,122
ตำบลนาบัว 3,826 3,904 7,730 2,399
ตำบลนครชุม 1,564 1,561 3,125 960
ตำบลน้ำกุ่ม 1,225 1,231 2,456 726
ตำบลยางโกลน 2,470 2,506 4,976 1,336

หน้า 1