รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
ตำบลท่างาม 474 542 1,016 352
ตำบลท้อแท้ 797 908 1,705 600
เทศบาลตำบลวงฆ้อง 1,746 1,773 3,519 1,404
ตำบลวงฆ้อง 1,715 1,746 3,461 1,384
ตำบลมะต้อง 31 27 58 20
เทศบาลตำบลพรหมพิราม 596 665 1,261 502
ตำบลพรหมพิราม 596 665 1,261 502
เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม 714 775 1,489 563
ตำบลบางกระทุ่ม 714 775 1,489 563
เทศบาลตำบลเนินกุ่ม 6,473 6,791 13,264 4,082
ตำบลเนินกุ่ม 4,290 4,527 8,817 2,583
ตำบลวัดตายม 2,183 2,264 4,447 1,499
เทศบาลตำบลปลักแรด 1,788 2,008 3,796 1,198
ตำบลปลักแรด 1,788 2,008 3,796 1,198
เทศบาลตำบลบางระกำ 2,258 2,417 4,675 1,838
ตำบลบางระกำ 2,258 2,417 4,675 1,838
เทศบาลตำบลป่าแดง 2,721 2,781 5,502 2,254
ตำบลป่าแดง 2,226 2,296 4,522 1,901
ตำบลท่าสะแก 495 485 980 353
เทศบาลตำบลนครไทย 4,607 4,911 9,518 3,789
ตำบลนครไทย 4,607 4,911 9,518 3,789
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ 932 985 1,917 706
ตำบลวังน้ำคู้ 388 397 785 305
ตำบลวัดพริก 544 588 1,132 401
เทศบาลนครพิษณุโลก 33,381 39,220 72,601 33,174
ตำบลในเมือง 33,381 39,220 72,601 33,174

หน้า 5