รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
เทศบาลเมืองบางมูลนาก 4,222 4,608 8,830 3,496
ตำบลบางมูลนาก 4,222 4,608 8,830 3,496
เทศบาลเมืองตะพานหิน 7,416 8,354 15,770 5,916
ตำบลตะพานหิน 7,416 8,354 15,770 5,916
เทศบาลเมืองพิจิตร 10,748 11,896 22,644 11,588
ตำบลในเมือง 10,748 11,896 22,644 11,588

หน้า 6