รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
ตำบลวังหิน 4,489 4,464 8,953 2,470
ตำบลวังศาล 2,709 2,758 5,467 1,543
อำเภอเขาค้อ 15,540 15,282 30,822 9,135
ตำบลทุ่งสมอ 2,064 2,079 4,143 1,719
ตำบลเขาค้อ 3,680 3,531 7,211 2,174
ตำบลริมสีม่วง 701 666 1,367 473
ตำบลสะเดาะพง 822 766 1,588 650
ตำบลหนองแม่นา 1,504 1,363 2,867 958
ตำบลเข็กน้อย 6,769 6,877 13,646 3,161
เทศบาลตำบลแคมป์สน 2,586 2,635 5,221 2,286
ตำบลแคมป์สน 2,586 2,635 5,221 2,286
เทศบาลตำบลโคกสะอาด 3,332 3,403 6,735 1,983
ตำบลโคกสะอาด 3,332 3,403 6,735 1,983
เทศบาลตำบลบัววัฒนา 3,020 2,949 5,969 1,763
ตำบลบัววัฒนา 3,020 2,949 5,969 1,763
เทศบาลตำบลบ่อไทย 4,855 4,958 9,813 2,692
ตำบลบ่อไทย 4,855 4,958 9,813 2,692
เทศบาลตำบลนางั่ว 5,895 6,599 12,494 4,904
ตำบลนางั่ว 5,895 6,599 12,494 4,904
เทศบาลตำบลเฉลียงทอง 3,808 3,841 7,649 2,271
ตำบลนาเฉลียง 3,808 3,841 7,649 2,271
เทศบาลตำบลวังโป่ง 1,970 2,111 4,081 1,382
ตำบลวังโป่ง 1,970 2,111 4,081 1,382
เทศบาลตำบลท้ายดง 1,793 1,888 3,681 1,107
ตำบลท้ายดง 1,793 1,888 3,681 1,107
เทศบาลตำบลซับสมอทอด 4,514 4,715 9,229 4,403
ตำบลซับสมอทอด 2,499 2,668 5,167 2,629
ตำบลบึงสามพัน 2,015 2,047 4,062 1,774

หน้า 5