รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
เทศบาลตำบลหนองไผ่ 3,838 4,079 7,917 3,446
ตำบลหนองไผ่ 3,838 4,079 7,917 3,446
เทศบาลตำบลนาเฉลียง 2,184 2,366 4,550 1,548
ตำบลนาเฉลียง 1,554 1,688 3,242 1,167
ตำบลยางงาม 630 678 1,308 381
เทศบาลตำบลสว่างวัฒนา 3,873 4,018 7,891 2,849
ตำบลสระกรวด 3,873 4,018 7,891 2,849
เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี 11,093 12,015 23,108 7,738
ตำบลท่าโรง 9,284 10,110 19,394 6,455
ตำบลสระประดู่ 1,809 1,905 3,714 1,283
เทศบาลตำบลพุเตย 3,968 4,068 8,036 2,745
ตำบลพุเตย 3,968 4,068 8,036 2,745
เทศบาลตำบลหล่มเก่า 3,189 3,449 6,638 2,406
ตำบลหล่มเก่า 3,189 3,449 6,638 2,406
เทศบาลตำบลท่าข้าม 1,502 1,429 2,931 890
ตำบลท่าข้าม 1,502 1,429 2,931 890
เทศบาลตำบลดงขุย 1,442 1,539 2,981 885
ตำบลดงขุย 1,210 1,283 2,493 725
ตำบลตะกุดไร 232 256 488 160
เทศบาลตำบลชนแดน 1,935 1,836 3,771 1,689
ตำบลชนแดน 1,935 1,836 3,771 1,689
เทศบาลตำบลวังชมภู 1,928 2,136 4,064 1,238
ตำบลวังชมภู 1,928 2,136 4,064 1,238
เทศบาลตำบลท่าพล 3,850 4,176 8,026 2,351
ตำบลท่าพล 3,850 4,176 8,026 2,351
เทศบาลเมืองหล่มสัก 6,102 6,531 12,633 5,912
ตำบลหล่มสัก 6,102 6,531 12,633 5,912
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 10,593 11,875 22,468 11,080

หน้า 6