รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
จังหวัดราชบุรี 412,906 433,725 846,631 281,758
อำเภอเมืองราชบุรี 58,295 59,564 117,859 40,325
ตำบลเจดีย์หัก 8,718 9,600 18,318 7,911
ตำบลดอนตะโก 6,738 7,401 14,139 6,509
ตำบลหนองกลางนา 1,861 1,870 3,731 1,080
ตำบลห้วยไผ่ 3,208 3,336 6,544 2,174
ตำบลคุ้งน้ำวน 1,714 1,969 3,683 1,025
ตำบลคุ้งกระถิน 2,544 2,835 5,379 1,598
ตำบลสามเรือน 2,314 2,440 4,754 1,245
ตำบลพิกุลทอง 2,325 2,321 4,646 1,227
ตำบลน้ำพุ 2,491 2,515 5,006 1,948
ตำบลดอนแร่ 2,109 2,242 4,351 1,358
ตำบลหินกอง 3,725 3,940 7,665 2,448
ตำบลเขาแร้ง 1,569 1,675 3,244 962
ตำบลเกาะพลับพลา 5,732 3,436 9,168 2,982
ตำบลบางป่า 2,402 2,676 5,078 1,409
ตำบลคูบัว 5,000 5,442 10,442 3,092
ตำบลท่าราบ 1,856 2,104 3,960 1,174
ตำบลบ้านไร่ 3,989 3,762 7,751 2,183
อำเภอจอมบึง 26,649 27,101 53,750 16,357
ตำบลจอมบึง 4,762 4,876 9,638 3,260
ตำบลปากช่อง 4,607 4,835 9,442 2,712
ตำบลเบิกไพร 2,884 2,904 5,788 1,667
ตำบลด่านทับตะโก 5,199 5,259 10,458 2,858
ตำบลแก้มอ้น 4,729 4,659 9,388 2,894
ตำบลรางบัว 4,468 4,568 9,036 2,966
อำเภอสวนผึ้ง 17,003 15,765 32,768 12,430
ตำบลสวนผึ้ง 5,818 5,304 11,122 4,824

หน้า 1