รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
จังหวัดกาญจนบุรี 420,467 417,802 838,269 303,065
อำเภอเมืองกาญจนบุรี 50,396 40,734 91,130 34,308
ตำบลท่ามะขาม 4,744 5,407 10,151 5,228
ตำบลแก่งเสี้ยน 2,673 2,737 5,410 2,092
ตำบลหนองบัว 2,642 2,768 5,410 2,118
ตำบลลาดหญ้า 16,167 6,572 22,739 8,259
ตำบลวังด้ง 4,301 4,125 8,426 3,218
ตำบลช่องสะเดา 1,818 1,779 3,597 1,585
ตำบลหนองหญ้า 3,786 3,835 7,621 2,386
ตำบลเกาะสำโรง 4,557 4,223 8,780 2,370
ตำบลบ้านเก่า 6,833 6,446 13,279 5,246
ตำบลวังเย็น 2,875 2,842 5,717 1,806
อำเภอไทรโยค 23,879 22,845 46,724 17,788
ตำบลลุ่มสุ่ม 3,706 3,644 7,350 3,001
ตำบลท่าเสา 3,959 3,708 7,667 2,912
ตำบลสิงห์ 2,320 2,354 4,674 1,568
ตำบลไทรโยค 4,130 3,878 8,008 3,308
ตำบลวังกระแจะ 3,839 3,566 7,405 2,874
ตำบลศรีมงคล 3,820 3,721 7,541 2,652
ตำบลบ้องตี้ 2,105 1,974 4,079 1,473
อำเภอบ่อพลอย 23,540 23,364 46,904 16,311
ตำบลบ่อพลอย 3,656 3,651 7,307 2,721
ตำบลหนองกุ่ม 6,879 7,052 13,931 4,338
ตำบลหนองรี 2,226 2,139 4,365 1,511
ตำบลหลุมรัง 4,804 4,586 9,390 3,803
ตำบลช่องด่าน 3,675 3,636 7,311 2,554
ตำบลหนองกร่าง 2,300 2,300 4,600 1,384
อำเภอศรีสวัสดิ์ 12,301 11,482 23,783 8,612

หน้า 1