รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
เทศบาลตำบลพระแท่น 2,901 3,070 5,971 1,777
ตำบลพระแท่น 2,901 3,070 5,971 1,777
เทศบาลตำบลท่าไม้ 4,715 4,881 9,596 3,458
ตำบลท่าไม้ 4,715 4,881 9,596 3,458
เทศบาลตำบลท่ามะกา 3,795 4,311 8,106 4,031
ตำบลท่ามะกา 3,795 4,311 8,106 4,031
เทศบาลตำบลลูกแก 2,046 2,200 4,246 1,463
ตำบลดอนขมิ้น 2,046 2,200 4,246 1,463
เทศบาลตำบลเอราวัณ 525 554 1,079 705
ตำบลท่ากระดาน 525 554 1,079 705
เทศบาลตำบลหนองรี 1,090 1,145 2,235 688
ตำบลหนองรี 1,090 1,145 2,235 688
เทศบาลตำบลบ่อพลอย 3,604 3,605 7,209 2,400
ตำบลบ่อพลอย 3,245 3,277 6,522 2,195
ตำบลช่องด่าน 359 328 687 205
เทศบาลตำบลวังโพธิ์ 991 985 1,976 774
ตำบลลุ่มสุ่ม 991 985 1,976 774
เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย 1,829 1,846 3,675 1,233
ตำบลท่าเสา 1,829 1,846 3,675 1,233
เทศบาลตำบลหนองบัว 2,729 2,949 5,678 2,173
ตำบลหนองบัว 2,729 2,949 5,678 2,173
เทศบาลตำบลลาดหญ้า 2,783 2,904 5,687 1,792
ตำบลลาดหญ้า 2,783 2,904 5,687 1,792
เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน 2,552 2,826 5,378 2,705
ตำบลแก่งเสี้ยน 2,552 2,826 5,378 2,705
เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น 5,752 6,352 12,104 4,699
ตำบลตะคร้ำเอน 2,714 3,004 5,718 1,963
ตำบลท่าเรือ 3,038 3,348 6,386 2,736

หน้า 6