รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
จังหวัดสุพรรณบุรี 410,612 436,696 847,308 272,653
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี 50,531 55,154 105,685 33,380
ตำบลรั้วใหญ่ 5,426 5,662 11,088 4,403
ตำบลทับตีเหล็ก 1,741 2,199 3,940 1,089
ตำบลไผ่ขวาง 3,706 3,975 7,681 2,776
ตำบลโคกโคเฒ่า 1,820 1,995 3,815 1,227
ตำบลดอนตาล 1,590 1,738 3,328 990
ตำบลดอนมะสังข์ 1,554 1,766 3,320 951
ตำบลพิหารแดง 2,401 2,712 5,113 1,449
ตำบลดอนกำยาน 4,887 5,074 9,961 3,219
ตำบลดอนโพธิ์ทอง 3,238 3,392 6,630 1,933
ตำบลบ้านโพธิ์ 4,021 4,420 8,441 2,298
ตำบลตลิ่งชัน 4,389 4,595 8,984 2,461
ตำบลศาลาขาว 2,884 3,011 5,895 1,464
ตำบลสวนแตง 2,901 3,149 6,050 1,493
ตำบลสนามชัย 4,764 5,829 10,593 4,432
ตำบลโพธิ์พระยา 1,475 1,758 3,233 951
ตำบลสนามคลี 3,734 3,879 7,613 2,244
อำเภอเดิมบางนางบวช 23,265 24,698 47,963 15,296
ตำบลเขาพระ 1,519 1,627 3,146 1,163
ตำบลนางบวช 1,586 1,633 3,219 1,001
ตำบลปากน้ำ 2,280 2,481 4,761 1,590
ตำบลทุ่งคลี 2,696 2,875 5,571 1,775
ตำบลโคกช้าง 2,231 2,408 4,639 1,402
ตำบลหัวเขา 3,303 3,609 6,912 2,227
ตำบลหัวนา 2,141 2,241 4,382 1,348
ตำบลบ่อกรุ 1,076 1,103 2,179 661
ตำบลวังศรีราช 309 293 602 193

หน้า 1