รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
ตำบลเจ็ดริ้ว 1,829 2,000 3,829 905
ตำบลคลองตัน 2,257 2,336 4,593 1,237
ตำบลอำแพง 3,164 3,288 6,452 1,570
ตำบลสวนส้ม 2,502 2,636 5,138 1,442
เทศบาลตำบลสวนหลวง 14,540 14,607 29,147 17,806
ตำบลสวนหลวง 14,540 14,607 29,147 17,806
เทศบาลตำบลนาดี 10,845 11,860 22,705 13,402
ตำบลนาดี 10,845 11,860 22,705 13,402
เทศบาลตำบลหลักห้า 19,442 20,443 39,885 8,762
ตำบลยกกระบัตร 6,388 6,715 13,103 2,925
ตำบลโรงเข้ 5,737 6,032 11,769 2,729
ตำบลหนองสองห้อง 4,076 4,300 8,376 1,727
ตำบลหนองบัว 3,241 3,396 6,637 1,381
เทศบาลตำบลบ้านแพ้ว 1,430 1,520 2,950 985
ตำบลบ้านแพ้ว 857 934 1,791 583
ตำบลหลักสาม 573 586 1,159 402
เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา 2,338 2,539 4,877 1,337
ตำบลคลองตัน 71 67 138 65
ตำบลเกษตรพัฒนา 2,267 2,472 4,739 1,272
เทศบาลตำบลบางปลา 2,824 2,904 5,728 3,102
ตำบลบ้านเกาะ 2,824 2,904 5,728 3,102
เทศบาลนครอ้อมน้อย 24,879 27,218 52,097 43,995
ตำบลอ้อมน้อย 24,879 27,218 52,097 43,995
เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน 9,368 10,386 19,754 5,898
ตำบลตลาดกระทุ่มแบน 9,368 10,386 19,754 5,898
เทศบาลนครสมุทรสาคร 26,668 28,401 55,069 17,897
ตำบลมหาชัย 19,624 20,935 40,559 14,348
ตำบลท่าฉลอม 4,495 4,788 9,283 2,323

หน้า 2