รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
จังหวัดเพชรบุรี 227,095 241,779 468,874 176,190
อำเภอเมืองเพชรบุรี 40,927 45,416 86,343 29,095
ตำบลบางจาน 2,031 2,197 4,228 1,200
ตำบลนาพันสาม 1,791 1,949 3,740 929
ตำบลธงชัย 3,779 4,665 8,444 2,812
ตำบลบ้านกุ่ม 3,693 3,423 7,116 2,320
ตำบลหนองโสน 2,376 2,679 5,055 1,495
ตำบลไร่ส้ม 2,906 3,210 6,116 2,558
ตำบลเวียงคอย 577 669 1,246 402
ตำบลบางจาก 1,004 1,108 2,112 574
ตำบลบ้านหม้อ 3,750 4,368 8,118 3,454
ตำบลต้นมะม่วง 2,463 2,788 5,251 2,368
ตำบลช่องสะแก 3,218 3,707 6,925 2,247
ตำบลนาวุ้ง 1,183 1,305 2,488 870
ตำบลสำมะโรง 1,218 1,281 2,499 617
ตำบลโพพระ 1,031 1,168 2,199 572
ตำบลต้นมะพร้าว 1,055 1,162 2,217 606
ตำบลโพไร่หวาน 2,094 2,509 4,603 2,306
ตำบลดอนยาง 2,575 2,792 5,367 1,304
ตำบลหนองขนาน 3,072 3,203 6,275 1,814
ตำบลหนองพลับ 1,111 1,233 2,344 647
อำเภอเขาย้อย 11,107 11,702 22,809 8,217
ตำบลเขาย้อย 580 577 1,157 489
ตำบลสระพัง 290 282 572 211
ตำบลทับคาง 277 273 550 232
ตำบลหนองปลาไหล 1,315 1,368 2,683 834
ตำบลหนองปรง 1,827 2,059 3,886 1,087
ตำบลหนองชุมพล 2,355 2,441 4,796 1,761

หน้า 1