รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
ตำบลสองพี่น้อง 2,572 2,168 4,740 1,877
ตำบลวังจันทร์ 2,474 2,556 5,030 1,896
ตำบลป่าเด็ง 2,779 2,623 5,402 2,320
ตำบลพุสวรรค์ 1,627 1,681 3,308 1,186
ตำบลห้วยแม่เพรียง 1,832 1,610 3,442 1,375
เทศบาลตำบลท่าแลง 2,849 3,102 5,951 1,882
ตำบลท่าแลง 2,849 3,102 5,951 1,882
เทศบาลตำบลบ้านแหลม 6,188 6,591 12,779 3,951
ตำบลบ้านแหลม 6,188 6,591 12,779 3,951
เทศบาลตำบลบางตะบูน 2,707 2,779 5,486 1,718
ตำบลบางตะบูน 1,382 1,390 2,772 848
ตำบลบางตะบูนออก 1,325 1,389 2,714 870
เทศบาลตำบลบ้านลาด 1,733 1,922 3,655 1,417
ตำบลบ้านลาด 1,733 1,922 3,655 1,417
เทศบาลตำบลหนองจอก 1,308 1,460 2,768 869
ตำบลหนองจอก 1,308 1,460 2,768 869
เทศบาลตำบลท่ายาง 13,490 14,847 28,337 10,014
ตำบลท่ายาง 8,621 9,445 18,066 6,710
ตำบลท่าคอย 4,869 5,402 10,271 3,304
เทศบาลตำบลนายาง 9,073 9,624 18,697 5,821
ตำบลนายาง 1,799 1,942 3,741 1,116
ตำบลเขาใหญ่ 4,870 5,139 10,009 3,200
ตำบลดอนขุนห้วย 2,404 2,543 4,947 1,505
เทศบาลตำบลเขาย้อย 7,359 8,068 15,427 5,951
ตำบลเขาย้อย 2,834 3,084 5,918 2,196
ตำบลสระพัง 1,321 1,470 2,791 1,346
ตำบลบางเค็ม 1,809 1,953 3,762 1,283
ตำบลทับคาง 1,395 1,561 2,956 1,126

หน้า 4