รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
ตำบลแม่รำพึง 3,411 3,473 6,884 3,274
อำเภอบางสะพานน้อย 17,189 16,981 34,170 13,077
ตำบลปากแพรก 1,674 1,715 3,389 1,273
ตำบลบางสะพาน 2,571 2,444 5,015 1,694
ตำบลทรายทอง 3,539 3,565 7,104 2,599
ตำบลช้างแรก 5,203 5,084 10,287 4,139
ตำบลไชยราช 4,202 4,173 8,375 3,372
อำเภอปราณบุรี 28,174 22,343 50,517 21,211
ตำบลปราณบุรี 2,097 2,110 4,207 1,284
ตำบลเขาน้อย 10,565 4,278 14,843 5,639
ตำบลปากน้ำปราณ 2,949 2,987 5,936 3,826
ตำบลหนองตาแต้ม 5,727 5,856 11,583 4,378
ตำบลวังก์พง 5,397 5,827 11,224 4,876
ตำบลเขาจ้าว 1,439 1,285 2,724 1,208
อำเภอหัวหิน 19,785 20,403 40,188 17,465
ตำบลหินเหล็กไฟ 5,592 6,262 11,854 6,462
ตำบลหนองพลับ 3,064 2,969 6,033 1,984
ตำบลทับใต้ 5,605 5,906 11,511 4,645
ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ 3,195 3,157 6,352 2,261
ตำบลบึงนคร 2,329 2,109 4,438 2,113
อำเภอสามร้อยยอด 15,312 15,402 30,714 10,209
ตำบลสามร้อยยอด 3,630 3,780 7,410 2,939
ตำบลศิลาลอย 5,362 5,362 10,724 3,235
ตำบลไร่เก่า 2,362 2,397 4,759 1,342
ตำบลศาลาลัย 2,537 2,517 5,054 1,768
ตำบลไร่ใหม่ 1,421 1,346 2,767 925
เทศบาลตำบลไร่เก่า 5,235 5,365 10,600 3,526
ตำบลไร่เก่า 4,173 4,304 8,477 2,856

หน้า 2