รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
จังหวัดนครศรีธรรมราช 760,997 773,890 1,534,887 506,992
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 73,610 74,545 148,155 49,945
ตำบลท่าไร่ 3,246 3,168 6,414 1,951
ตำบลปากนคร 4,372 4,692 9,064 3,876
ตำบลนาทราย 3,099 3,170 6,269 2,000
ตำบลกำแพงเซา 4,596 4,835 9,431 2,745
ตำบลไชยมนตรี 3,108 3,284 6,392 1,879
ตำบลมะม่วงสองต้น 2,309 2,539 4,848 1,607
ตำบลนาเคียน 5,948 6,071 12,019 3,276
ตำบลท่างิ้ว 5,192 5,204 10,396 3,821
ตำบลโพธิ์เสด็จ 4,587 4,838 9,425 3,136
ตำบลบางจาก 4,467 4,573 9,040 2,700
ตำบลปากพูน 16,958 15,723 32,681 12,027
ตำบลท่าซัก 5,102 5,267 10,369 4,055
ตำบลท่าเรือ 10,626 11,181 21,807 6,872
อำเภอพรหมคีรี 13,344 13,623 26,967 7,871
ตำบลพรหมโลก 2,360 2,353 4,713 1,324
ตำบลบ้านเกาะ 1,283 1,332 2,615 749
ตำบลอินคีรี 2,871 2,893 5,764 1,615
ตำบลทอนหงส์ 4,117 4,218 8,335 2,621
ตำบลนาเรียง 2,713 2,827 5,540 1,562
อำเภอลานสกา 18,907 19,689 38,596 12,912
ตำบลเขาแก้ว 2,813 2,946 5,759 2,019
ตำบลลานสกา 2,873 2,944 5,817 1,858
ตำบลท่าดี 3,882 4,066 7,948 2,737
ตำบลกำโลน 4,350 4,572 8,922 2,999
ตำบลขุนทะเล 4,989 5,161 10,150 3,299
อำเภอฉวาง 26,603 27,833 54,436 17,224

หน้า 1