รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
จังหวัดกระบี่ 221,906 223,061 444,967 157,428
อำเภอเมืองกระบี่ 40,060 40,807 80,867 32,838
ตำบลกระบี่น้อย 7,837 8,100 15,937 6,111
ตำบลเขาคราม 5,014 5,093 10,107 2,646
ตำบลเขาทอง 3,244 3,128 6,372 1,732
ตำบลทับปริก 4,556 4,739 9,295 3,213
ตำบลไสไทย 6,367 6,759 13,126 5,938
ตำบลอ่าวนาง 5,688 5,629 11,317 8,761
ตำบลหนองทะเล 4,789 4,796 9,585 3,234
ตำบลคลองประสงค์ 2,565 2,563 5,128 1,203
อำเภอเขาพนม 24,182 23,822 48,004 15,485
ตำบลเขาพนม 3,444 3,352 6,796 2,188
ตำบลเขาดิน 4,252 4,320 8,572 2,906
ตำบลสินปุน 4,526 4,432 8,958 2,784
ตำบลพรุเตียว 4,522 4,407 8,929 3,036
ตำบลหน้าเขา 4,575 4,493 9,068 2,644
ตำบลโคกหาร 2,863 2,818 5,681 1,927
อำเภอเกาะลันตา 15,844 15,465 31,309 10,767
ตำบลเกาะลันตาใหญ่ 3,043 3,023 6,066 2,319
ตำบลเกาะลันตาน้อย 2,820 2,733 5,553 1,420
ตำบลเกาะกลาง 3,987 3,955 7,942 2,012
ตำบลคลองยาง 3,008 2,827 5,835 1,448
ตำบลศาลาด่าน 2,986 2,927 5,913 3,568
อำเภอคลองท่อม 34,171 33,310 67,481 21,147
ตำบลคลองท่อมใต้ 4,683 4,109 8,792 3,084
ตำบลคลองท่อมเหนือ 3,108 3,050 6,158 2,296
ตำบลคลองพน 8,260 8,183 16,443 4,450
ตำบลทรายขาว 5,243 5,212 10,455 3,213

หน้า 1