รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
จังหวัดพังงา 128,842 128,651 257,493 101,209
อำเภอเมืองพังงา 15,073 15,449 30,522 10,346
ตำบลนบปริง 3,122 3,299 6,421 2,133
ตำบลถ้ำน้ำผุด 1,867 1,998 3,865 1,805
ตำบลบางเตย 3,419 3,450 6,869 1,874
ตำบลตากแดด 1,526 1,521 3,047 1,342
ตำบลสองแพรก 324 303 627 237
ตำบลทุ่งคาโงก 1,378 1,392 2,770 967
ตำบลเกาะปันหยี 2,112 2,099 4,211 1,139
ตำบลป่ากอ 1,325 1,387 2,712 849
อำเภอเกาะยาว 6,481 6,220 12,701 4,033
ตำบลเกาะยาวน้อย 2,127 2,011 4,138 1,597
ตำบลเกาะยาวใหญ่ 1,388 1,345 2,733 786
ตำบลพรุใน 2,966 2,864 5,830 1,650
อำเภอกะปง 6,421 6,380 12,801 5,151
ตำบลกะปง 904 952 1,856 712
ตำบลท่านา 1,419 1,427 2,846 1,045
ตำบลเหมาะ 1,273 1,192 2,465 1,155
ตำบลเหล 1,473 1,483 2,956 1,252
ตำบลรมณีย์ 1,352 1,326 2,678 987
อำเภอตะกั่วทุ่ง 19,149 18,857 38,006 13,183
ตำบลถ้ำ 1,846 1,849 3,695 1,247
ตำบลกระโสม 2,156 2,084 4,240 1,354
ตำบลกะไหล 2,997 3,010 6,007 1,837
ตำบลท่าอยู่ 1,790 1,739 3,529 1,221
ตำบลหล่อยูง 3,132 3,136 6,268 2,016
ตำบลโคกกลอย 4,636 4,619 9,255 4,164
ตำบลคลองเคียน 2,592 2,420 5,012 1,344

หน้า 1