รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
ตำบลท่าชนะ 851 857 1,708 1,022
ตำบลสมอทอง 639 701 1,340 460
เทศบาลตำบลพุมเรียง 3,735 3,912 7,647 2,404
ตำบลพุมเรียง 3,735 3,912 7,647 2,404
เทศบาลตำบลตลาดไชยา 2,508 2,752 5,260 2,585
ตำบลตลาดไชยา 2,227 2,425 4,652 2,367
ตำบลเลม็ด 281 327 608 218
เทศบาลตำบลเกาะพะงัน 3,001 3,033 6,034 3,613
ตำบลเกาะพะงัน 2,327 2,313 4,640 2,948
ตำบลบ้านใต้ 674 720 1,394 665
เทศบาลนครเกาะสมุย 30,299 32,058 62,357 42,108
ตำบลอ่างทอง 5,864 5,989 11,853 5,317
ตำบลลิปะน้อย 2,425 2,586 5,011 2,436
ตำบลตลิ่งงาม 2,751 2,909 5,660 2,566
ตำบลหน้าเมือง 2,383 2,499 4,882 2,402
ตำบลมะเร็ต 4,115 4,620 8,735 6,873
ตำบลบ่อผุด 8,868 9,280 18,148 16,339
ตำบลแม่น้ำ 3,893 4,175 8,068 6,175
เทศบาลเมืองดอนสัก 5,675 5,956 11,631 4,791
ตำบลดอนสัก 5,675 5,956 11,631 4,791
เทศบาลตำบลท่าทองใหม่ 3,254 3,290 6,544 2,475
ตำบลท่าทองใหม่ 3,254 3,290 6,544 2,475
เทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์ 4,552 4,880 9,432 3,959
ตำบลกะแดะ 4,552 4,880 9,432 3,959
เทศบาลเมืองท่าข้าม 9,918 10,298 20,216 8,426
ตำบลท่าข้าม 9,918 10,298 20,216 8,426
เทศบาลเมืองนาสาร 9,749 10,025 19,774 7,192
ตำบลนาสาร 9,749 10,025 19,774 7,192

หน้า 7